เทพเจ้าไท้ส่วย 60 องค์

อ่าน 8914
甲子太歲金辨大將軍: ขุนพลกิมไป่ไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีกะจื้อ
 
乙丑太歲陳材大將軍: ขุนพลตั่งไช้ไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีอิกทิ่ว
 
丙寅太歲耿章大將軍: ขุนพลก่วงเจียงไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีเปี้ยอิ๊ง
 
丁卯太歲沈興大將軍: ขุนพลซิมเฮงไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีเต็งเบ้า
 
戊辰太歲趙達大將軍: ขุนพลเตี่ยตั๊กไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีโบ่วซิ้ง
 
己巳太歲郭燦大將軍: ขุนพลก้วยฉั่งไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีกี้จี๋
 
庚午太歲王清大將軍: ขุนพลเห่งจีไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีแกโง่ว
 
辛未太歲李素大將軍: ขุนพลลีสู่ไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีซิงบี่
 
壬申太歲劉旺大將軍: ขุนพลเหล่าอ๋วงไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีหยิ่มซิม
 
癸酉太歲康志大將軍: ขุนพลคังจี่ไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีกุ่ยอิ้ว
 
甲戌太歲施廣大將軍: ขุนพลซีก้วงไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีกะสุก
 
乙亥太歲任保大將軍: ขุนพลหยิ่มเป้าไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีอิกไห
 
丙子太歲郭嘉大將軍: ขุนพลก้วยเกียไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีเปี้ยจื้อ
 
丁丑太歲王文大將軍: ขุนพลอวงบุ๊งไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีเต็งทิ่ว
 
戊寅太歲曾光大將軍: ขุนพลลูซายไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีโบ่วอิ๊ง
 
己卯太歲龍仲大將軍: ขุนพลเหล่งต้งไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีกี้เบ้า
 
庚辰太歲董德大將軍: ขุนพลตังเต็กไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีแกซิ้ง
 
辛巳太歲鄭但大將軍: ขุนพลแต่ตั่งไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีซิงจี๋
 
壬午太歲陸明大將軍: ขุนพลเหล็กเม้งไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีหยิ่มโง่ว
 
癸未太歲魏仁大將軍: ขุนพลกุ่ยยิ้งไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีกุ่ยบี่
 
甲申太歲方杰大將軍: ขุนพลปึงแช้ไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีกะซิม
 
乙酉太歲蔣崇大將軍: ขุนพลเจี้ยวช้งไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีอิกอิ้ว
 
丙戌太歲白敏大將軍: ขุนพลแปะเมี่ยงไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีเปี้ยสุก
 
丁亥太歲封濟大將軍: ขุนพลฮ้งจี่ไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีเต็งไห
 
戊子太歲鄒鏜大將軍: ขุนพลโจวต้งไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีโบ่วจื้อ
 
己丑太歲潘佐大將軍: ขุนพลโป้วอิ๋วไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีกี้ทิ่ว
 
庚寅太歲鄔桓大將軍: ขุนพลอูฮ้วยไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีแกอิ๊ง
 
辛卯太歲范寧大將軍: ขุนพลห่วมเล้งไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีซิงเบ้า
 
壬辰太歲彭泰大將軍: ขุนพลแผ่ไท่ไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีหยิ่มซิ้ง
 
癸巳太歲徐萃大將軍: ขุนพลฉื่อตัวไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีกุ่ยจี๋
 
甲午太歲章詞大將軍: ขุนพลเจียงซื้อไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีกะโง่ว
 
乙未太歲楊仙大將軍: ขุนพลเอี่ยเซียงไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีอิกบี่
 
丙申太歲管仲大將軍: ขุนพลกวงต๊งไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีเปี้ยซิม
 
丁酉太歲唐傑大將軍: ขุนพลถั่งแช้ไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีเต็งอิ้ว
 
戊戌太歲姜武大將軍: ขุนพลเกียงบู๊ไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีโบ่วสุก
 
己亥太歲謝太大將軍: ขุนพลเจี่ยไถ่ไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีกี้ไห
 
庚子太歲盧秘大將軍: ขุนพลโหล่วปี่ไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีแกจื้อ
 
辛丑太歲楊信大將軍: ขุนพลเอี่ยสิ่งไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีซิงทิ่ว
 
壬寅太歲賀諤大將軍: ขุนพลห่องักไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีหยิ่มอิ๊ง
 
癸卯太歲皮時大將軍: ขุนพลผ่วยซี้ไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีกุ่ยเบ้า
 
甲辰太歲李誠大將軍: ขุนพลหลีเซ้งไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีกะซิ้ง
 
乙巳太歲吳遂大將軍: ขุนพลโกว่ซุ่ยไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีอิกจี๋
 
丙午太歲文哲大將軍: ขุนพลบุ่งเตียกไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีเปี้ยโง่ว
 
丁未太歲繆丙大將軍: ขุนพลเหลี่ยวเปี้ยไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีเต็งบี่
 
戊申太歲徐浩大將軍: ขุนพลซื่อฮ้าวไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีโบ่วซิม
 
己酉太歲程寶大將軍: ขุนพลเถี่ยโป๊วไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีกี้อิ้ว
 
庚戌太歲倪秘大將軍: ขุนพลหยีไป่ไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีแกสุก
 
辛亥太歲葉堅大將軍: ขุนพลเหียบเกียงไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีซิงไห
 
壬子太歲丘德大將軍: ขุนพลคูเต็กไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีหยิ่มจื้อ
 
癸丑太歲朱得大將軍: ขุนพลจูเต็กไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีกุ่ยทิ่ว
 
甲寅太歲張朝大將軍: ขุนพลเตียวเซี้ยวไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีกะอิ๊ง
 
乙卯太歲萬清大將軍: ขุนพลบ่วงเช็งไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีอิกเบ้า
 
丙辰太歲辛亞大將軍: ขุนพลชิงอาไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีเปี้ยซิ้ง
 
丁巳太歲楊彥大將軍: ขุนพลเอี่ยวหงั่งไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีเต็งจี๋
 
戊午太歲黎卿大將軍: ขุนพลหลี่เค็งไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีโบ่วโง่ว
 
己未太歲傅黨大將軍: ขุนพลโป้วเซี้ยวไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีกี้บี่
 
庚申太歲毛梓大將軍: ขุนพลหม่อจี้ไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีแกซิม
 
辛酉太歲右政大將軍: ขุนพลเจี๊ยเจ็งไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีซิงอิ้ว
 
壬戌太歲洪克大將軍: ขุนพลอั่งชงไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีหยิ่มสุก
 
癸亥太歲虞程大將軍: ขุนพลอู่เที้ยไต่เจียงกุง เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีกุ่ยไห


สารบัญเว็บไซต์ ! / ฮวงจุ้ยกับวิถีชีวิต

>